การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-aided design) เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการสร้าง ,การปรับเปลี่ยน ,การวิเคราะห์ หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบ ซอฟต์แวร์ CAD ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักออกแบบปรับปรุงคุณภาพ ,การออกแบบปรับปรุง ,การสื่อสารผ่านเอกสา รและเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการผลิต ผลผลิต CAD มักอยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการพิมพ์ ,การตัดเฉือน หรือการดำเนินการผลิตอื่น ๆ[ การใช้งานในการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่รู้จักกันคือ Electronic design automation ในการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล เป็นที่รู้จักกันคือ mechanical design automation (MDA) หรือ computer-aided drafting (CAD) ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการสร้างภาพวาดทางเทคนิคด้วยการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ CAD สำหรับการออกแบบเชิงกลใช้กราฟิกแบบเวกเตอร์เพื่ออธิบายถึงวัตถุในแบบร่างหรืออาจสร้างกราฟิกแรสเตอร์ที่แสดงลักษณะโดยรวมของวัตถุที่ออกแบบ CAD อาจถูกนำมาใช้ในการออกแบบเส้นโค้งและตัวเลขใน2 มิติ หรือ เส้นโค้ง ,พื้นผิว และของแข็งเข้าใน3 มิติ CAD เป็นศิลปะอุตสาหกรรมที่สำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ด้าน รวมถึง อุตสาหกรรมยานยนต์ ,การต่อเรือและอวกาศ ,การออกแบบทางอุตสาหกรรม ,สถาปัตยกรรมการทำเทียม และอื่น ๆ อีกมากมาย CAD ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์สำหรับเอฟเฟ็กต์พิเศษในภาพยนตร์โฆษณาและคู่มือทางเทคนิคที่เรียกว่าการสร้างเนื้อหาดิจิทัล DCC เอชทีเอ็มแอล5 ( HTML5; อ่านว่า เอชทีเอ็มแอลไฟฟ์ หรือ เอชทีเอ็มแอลห้า) เป็นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญได้แก่
-การใช้งานวิดีโอ
-การแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
-การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์
-การแสดงกราฟิกส์
-input types แบบใหม่ เช่น search, number, range, color, tel, url, email, date, month, week, time, datetime, datetime-localโดยคุณสมบัติเด่นหลายอย่างไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม เช่น เกียรส์ แฟลช หรือ ซิลเวอร์ไลต์ เหมือนที่ผ่านมาในการใช้งาน HTML4
HTML5 ได้มีการแนะนำ เอเลเมนต์ใหม่หลายตัวเพื่อตอบสนองการใช้งานของเว็บไซต์รุ่นใหม่ โดยเอเลเมนต์ใหม่ส่วนหนึ่งเป็นซีแมนติกทดแทนการใช้งานของบล็อกทั่วไป () และเอเลเมนต์อินไลน์ () ยกตัวอย่างเช่น (บล็อกสำหรับเมนูบอกทาง) และ (ส่วนด้านล่างของเว็บเพจ) เอเลเมนต์ส่วนอื่นแสดงถึงการใช้งาน เช่น เอเลเมนต์ทางด้านสื่อ