โอเพนจีแอล

โอเพนจีแอล ( OpenGL: Open Graphics Library ไลบรารีกราฟิกส์แบบเปิด) คือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ด้านการเร็นเดอร์ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์สองมิติและสามมิติ ที่ทำงานได้หลายแพลตฟอร์มและหลายภาษา ส่วนต่อประสานนี้มักใช้ทำงานระหว่างหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) เพื่อให้บรรลุผลการเร็นเดอร์แบบเร่งฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้เป็นรายชื่อรหัสสถานภาพในการตอบรับเอชทีทีพีจากเครื่องให้บริการ ซึ่งมีทั้งรหัสที่กำหนดโดยมาตรฐานอินเทอร์เน็ตของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF) และกำหนดโดยเอกสารขอความเห็น (RFC) เอกสารลักษณะเฉพาะอื่น ๆ และรหัสที่มีการใช้งานโดยทั่วไปเพิ่มเข้ามา ตัวเลขแรกของรหัสสถานภาพ (หลักร้อย) เป็นตัวระบุประเภทของการตอบรับหนึ่งในห้าประเภท ซึ่งเครื่องลูกข่ายเอชทีทีพีสามารถรับรู้ประเภททั้งห้านี้ได้เป็นอย่างน้อย อินเทอร์เน็ตอินฟอร์เมชันเซอร์วิสเซส (IIS) ของไมโครซอฟท์ใช้รหัสย่อยเป็นทศนิยมเพิ่มเติมเพื่อแสดงข้อมูลให้เจาะจงมากยิ่งขึ้น แต่จะไม่นำมาแสดงไว้ในนี้ วลีเหตุผลที่อยู่ถัดจากรหัสสถานภาพเป็นตัวอย่างมาตรฐาน ซึ่งสามารถเขียนหรือแปลให้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ ถ้าหากรหัสสถานภาพใดไม่มีการระบุหมายเหตุ แสดงว่ารหัสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน HTTP/1.11xx ข้อมูลทั่วไป รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง “เครื่องให้บริการได้รับการร้องขอแล้ว สามารถดำเนินการต่อไปได้” ใช้เป็นข้อความตอบรับชั่วคราว ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนหัว Status-Line กับส่วนหัวอื่น ๆ เพิ่มเติมและจบด้วยบรรทัดว่าง แต่เนื่องจาก HTTP/1.0 ไม่ได้กำหนดรหัส 1xx เอาไว้ ดังนั้นเครื่องแม่ข่ายต้องไม่ส่งการตอบรับด้วยรหัส 1xx ไปยังเครื่องลูกข่ายที่เป็น HTTP/1.0 เว้นแต่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการทดลอง

เครดิตฟรี

100 Continue
เครื่องให้บริการได้รับการร้องขอแล้ว และเครื่องลูกข่ายควรจะส่งเนื้อหาตามออกไปกับข้อความร้องขอ (ในกรณีที่เนื้อหาจำเป็นต้องส่งไปกับการร้องขอ เช่นข้อความร้องขอแบบ POST) ถ้าเนื้อหาในข้อความร้องขอมีขนาดใหญ่ การส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายอาจเกิดการชะงัก การร้องขออาจถูกตัดไปเสียก่อนเพราะไม่มีส่วนหัวที่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้เครื่องแม่ข่ายสามารถตรวจสอบได้ว่าการร้องขอนั้นจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ เครื่องลูกข่ายจะต้องส่งส่วนหัว Expect: 100-continue ไปในข้อความร้องขอครั้งแรก และตรวจสอบว่ารหัสสถานภาพที่ได้มาจากข้อความตอบรับเป็น 100 Continue ก่อนดำเนินการส่งข้อมูลต่อไป (หากล้มเหลว จะได้รับรหัสเป็น 417 Expectation Failed และหยุดดำเนินการส่งข้อมูล)
101 Switching Protocols
เกิดจากผู้ร้องขอที่ได้สอบถามให้เครื่องแม่ข่ายเปลี่ยนโพรโทคอลในการสื่อสาร เมื่อเครื่องแม่ข่ายรับทราบก็จะคืนรหัสสถานภาพนี้มายังผู้ร้องขอ แล้วจะดำเนินการเปลี่ยนโพรโทคอลตาม
102 Processing
เครื่องให้บริการกำลังประมวลผล (RFC 2518) (WebDAV)
2xx การร้องขอสำเร็จ
รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง “การดำเนินการที่ร้องขอได้รับแล้ว เป็นที่เข้าใจแล้ว และได้ยอมรับแล้ว” ใช้แสดงว่าการร้องขอจากเครื่องลูกข่ายได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว

สล็อต

200 OK
เป็นรหัสตอบรับมาตรฐานสำหรับการร้องขอที่สำเร็จ ข้อความตอบรับที่แท้จริงอาจแตกต่างกันออกไปตามคำสั่งร้องขอที่ใช้ ในการร้องขอแบบ GET เนื้อหาในข้อความตอบรับจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ร้องขอ ส่วนในการร้องขอแบบ POST เนื้อหาในข้อความตอบรับจะเป็นการอธิบายทรัพยากรหรือผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น
201 Created
การร้องขอได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่บนเครื่องให้บริการ
202 Accepted
การร้องขอได้รับแล้วเพื่อดำเนินการ แต่การดำเนินการนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องส่งการร้องขอใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะว่าเครื่องแม่ข่ายอาจยังไม่รับการร้องขอในขณะนั้น
203 Non-Authoritative Information
การร้องขอได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว แต่คืนผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่อาจจะมาจากแหล่งอื่น (ตั้งแต่ HTTP/1.1)
204 No Content
การร้องขอได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว แต่ไม่มีเนื้อหาใด ๆ คืนกลับมา
205 Reset Content
การร้องขอได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว แต่ไม่มีเนื้อหาใด ๆ คืนกลับมา ต่างจากรหัส 204 ตรงที่การตอบรับนี้ ผู้ร้องขอจำเป็นต้องล้างมุมมองของเอกสาร
206 Partial Content
เครื่องแม่ข่ายจะส่งเนื้อหาจากทรัพยากรเพียงบางส่วน ตามช่วงไบต์ในส่วนหัว Range ที่เครื่องลูกข่ายร้องขอไป การส่งทรัพยากรเพียงบางส่วนนี้มักใช้เป็นประโยชน์โดยโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เพื่อการดาวน์โหลดข้อมูลต่อหรือแบ่งการดาวน์โหลดออกเป็นหลายกระแสพร้อมกัน
207 Multi-Status
เนื้อหาในข้อความที่เป็นเอกซ์เอ็มแอล อาจมีรหัสสถานภาพในการตอบรับที่แยกจากกันจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อความร้องขอย่อยมากเท่าใด (WebDAV)
3xx การเปลี่ยนทาง
รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง “เครื่องลูกข่ายอาจต้องมีการกระทำอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะทำการร้องขอนั้นให้สำเร็จ” แสดงว่าโปรแกรมตัวแทนผู้ใช้จำเป็นต้องมีการดำเนินการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำได้เองโดยไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกับผู้ใช้ ถ้าคำสั่งร้องขอครั้งที่สองเป็น GET หรือ HEAD นอกจากนี้ตัวแทนผู้ใช้ไม่ควรเปลี่ยนทางมากกว่าห้าครั้ง เพราะว่าการทำเช่นนั้นอาจถูกพิจารณาว่าเป็นวงวนไม่รู้จบ

สล็อตออนไลน์

300 Multiple Choices
แสดงตัวเลือกสำหรับทรัพยากรให้เครื่องลูกข่ายเลือกตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับวิดีโอ รายชื่อไฟล์ที่มีส่วนขยายแตกต่างกัน หรือการแก้ความกำกวมความหมายของคำ
301 Moved Permanently
บอกให้เครื่องลูกข่ายทราบว่า การร้องขอครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไปควรจะเปลี่ยนทางไปยังตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) ที่ให้ไว้ เครื่องแม่ข่ายจะไม่เป็นผู้เปลี่ยนทางให้
302 Found
รหัสนี้นิยมใช้เป็นการเปลี่ยนทางบนหน้าเว็บมากที่สุด แต่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในทางปฏิบัติที่ขัดกับมาตรฐาน แต่เดิมใน HTTP/1.0 วลีดังกล่าวใช้ว่า “Moved Temporarily” เพื่อเป็นการเปลี่ยนทางชั่วคราว (RFC 1945) แต่หลายเบราว์เซอร์กลับนำไปทำเป็นรหัส 303 See Other แทน ดังนั้นในรุ่น HTTP/1.1 จึงเพิ่มรหัส 303 และ 307 เข้าไปเพื่อแยกแยะพฤติกรรมการใช้งานทั้งสอง แล้วเปลี่ยนวลีเหตุผลของรหัสนี้เป็น “Found” อย่างไรก็ตาม เว็บแอปพลิเคชันและเฟรมเวิร์กส่วนใหญ่ก็ยังใช้รหัส 302 ในลักษณะเดียวกับรหัส 303
303 See Other
เนื้อหาที่ร้องขอสามารถพบได้จากตัวระบุในแหล่งอื่นด้วยคำสั่ง GET แต่ถ้าหากแหล่งอื่นนั้นใช้ PUT เครื่องลูกข่ายจะต้องถือว่าเครื่องแม่ข่ายได้รับข้อมูลแล้ว และการเปลี่ยนทางควรจะกระทำโดยส่งข้อความ GET แยกออกไปต่างหาก (ตั้งแต่ HTTP/1.1)
304 Not Modified
ทรัพยากรที่ร้องขอยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังจากการร้องขอครั้งล่าสุด โดยปกติแล้วเครื่องลูกข่ายเอชทีทีพีจะส่งส่วนหัว If-Modified-Since มาด้วยเพื่อให้เครื่องแม่ข่ายเปรียบเทียบเวลา การใช้ส่วนหัวนี้ให้เป็นประโยชน์ช่วยลดแบนด์วิดท์ และลดการประมวลผลซ้ำซ้อนทั้งทางฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย
305 Use Proxy
แจ้งไปยังเครื่องลูกข่ายว่าควรใช้พร็อกซี ตัวแทนผู้ใช้หลายโปรแกรม อาทิเบราว์เซอร์ของมอซิลลา และอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ ยังดำเนินการกับรหัสตอบรับนี้ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลหลักในด้านความปลอดภัย (ตั้งแต่ HTTP/1.1)
306 Switch Proxy
แจ้งไปยังเครื่องลูกข่ายว่าควรเปลี่ยนพร็อกซีที่ใช้ ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว
307 Temporary Redirect
ข้อความร้องขอที่ส่งเข้ามาในครั้งนี้ ควรจะส่งซ้ำไปยังตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากลที่กำหนดให้ แต่ครั้งหน้าก็อาจสามารถส่งมายังที่เดิมได้ ต่างกับรหัส 303 ตรงที่ข้อความร้องขอจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือข้อความร้องขอแบบ POST ควรจะเหมือนเดิม เพียงแค่ส่งไปยังแหล่งอื่นแทนเท่านั้น (ตั้งแต่ HTTP/1.1)
4xx ความผิดพลาดจากเครื่องลูกข่าย
รหัสสถานภาพกลุ่มนี้หมายถึง “การร้องขอจากเครื่องลูกข่ายไม่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่สามารถทำตามการร้องขอนั้นได้” เครื่องแม่ข่ายจะถือว่าเป็นความผิดพลาดของเครื่องลูกข่าย เครื่องให้บริการควรจะอธิบายสาเหตุของความผิดพลาดไปกับเนื้อหาด้วย เว้นแต่เมื่อข้อความร้องขอนั้นใช้คำสั่ง HEAD และควรระบุว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวร รหัสสถานภาพเหล่านี้สามารถใช้ตอบรับกับคำสั่งร้องขอใดก็ได้ ซึ่งตัวแทนผู้ใช้ควรแจ้งข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้ผู้ใช้งานทราบด้วย

jumboslot

-400 Bad Request
ข้อความร้องขอที่ส่งมามีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ หรือไม่สามารถทำตามการร้องขอนั้นได้
-401 Unauthorized
บอกไปยังเครื่องลูกข่ายว่าจำเป็นต้องทำการพิสูจน์ตัวตนก่อน คล้ายกับรหัส 403 Forbidden แต่ใช้เฉพาะเมื่อการพิสูจน์นั้นสามารถกระทำได้แต่กระบวนการล้มเหลว หรือยังไม่ได้เตรียมไว้ให้ ดูเพิ่มที่ การพิสูจน์ตัวจริงเพื่อเข้าถึงแบบพื้นฐาน (basic access authentication) และ การพิสูจน์ตัวจริงเพื่อเข้าถึงแบบย่อยข้อมูล (digest access authentication)
-402 Payment Required
จำเป็นต้องเสียค่าเข้าชมก่อน ความตั้งใจของรหัสสถานภาพนี้คือเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบที่ต้องบริจาคเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหา แต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และรหัสนี้ก็ไม่เคยได้นำมาใช้เลย
-403 Forbidden
ข้อความร้องขอที่ส่งเข้ามาถูกต้อง แต่เครื่องแม่ข่ายปฏิเสธที่จะให้บริการ ในกรณีนี้การพิสูจน์ตัวตนไม่ได้ให้ผลที่แตกต่างจากเดิม
-404 Not Found
ทรัพยากรที่ร้องขอไม่พบบนเครื่องแม่ข่าย แต่อาจสามารถกลับมามีได้ใหม่ในอนาคต การร้องขออื่น ๆ ที่ตามมายังสามารถดำเนินการได้ต่อไป
-405 Method Not Allowed
เครื่องลูกข่ายใช้คำสั่งที่ทรัพยากรนั้นไม่รองรับ ตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มด้วยคำสั่ง GET แต่ทรัพยากรปลายทางจำเป็นต้องเสนอด้วยคำสั่ง PUT หรือการใช้ PUT บนทรัพยากรที่อ่านได้อย่างเดียว เป็นต้น
-406 Not Acceptable
ทรัพยากรที่ร้องขอซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ แต่เครื่องแม่ข่ายไม่ยอมรับให้ทำเช่นนั้น เนื่องจากส่วนหัว Accept ที่ส่งมากับข้อความร้องขอไม่สัมพันธ์กัน
-407 Proxy Authentication Required
จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวจริงบนพร็อกซีก่อน
-408 Request Timeout
เครื่องให้บริการรอรับข้อความร้องขอจนหมดเวลา
-409 Conflict
ใช้แสดงว่าการร้องขอนั้นไม่สามารถประมวลผลได้ เนื่องจากเกิดข้อขัดแย้งในข้อความร้องขอ เช่นการแก้ไขชนกัน
-410 Gone
ทรัพยากรที่ร้องขอไม่มีอยู่ และจะไม่กลับมามีอีกต่อไป รหัสนี้ควรใช้เมื่อตั้งใจที่จะเอาทรัพยากรแหล่งหนึ่งออกไปอย่างถาวร อย่างไรก็ตามรหัสนี้ก็ไม่จำเป็นและสามารถใช้ 404 Not Found แทนได้ แต่ถ้าหากได้รับรหัส 410 เมื่อใด เครื่องลูกข่ายไม่ควรส่งการร้องขอทรัพยากรนั้นมาอีกในอนาคต เสิร์ชเอนจินควรลบทรัพยากรนี้ออกจากดัชนีเว็บไซต์
-411 Length Required
ข้อความร้องขอไม่ได้ระบุขนาดของเนื้อหามาในส่วนหัว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยทรัพยากรปลายทาง
-412 Precondition Failed
เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถทำตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ไว้โดยผู้ทำการร้องขอ
-413 Request Entity Too Large
ทรัพยากรที่ร้องขอใหญ่เกินกว่าที่จะส่งด้วยโพรโทคอลปัจจุบันได้
-414 Request-URI Too Long
ตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากลยาวเกินกว่าที่เครื่องให้บริการจะประมวลผล
-415 Unsupported Media Type
ข้อความร้องขอไม่ได้ระบุแบบชนิดสื่ออินเทอร์เน็ตที่เครื่องแม่ข่ายหรือทรัพยากรนั้นรองรับ ตัวอย่างเช่นเครื่องลูกข่ายระบุว่าทรัพยากรรูปภาพควรจะส่งให้มาเป็น image/svg+xml แต่เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถหาชนิดของรูปภาพที่ต้องการ
-416 Requested Range Not Satisfiable
เครื่องลูกข่ายร้องขอเนื้อหาบางส่วนของไฟล์ แต่เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถจัดหาช่วงข้อมูลนั้นได้ เช่นในกรณีที่ตัวแทนผู้ใช้ร้องขอด้วยช่วงข้อมูลที่เกินกว่าขนาดของไฟล์
-417 Expectat-ion Failed
ส่วนหัว Expect ที่ส่งมาจากเครื่องลูกข่าย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องให้บริการ
-418 I’m a teapot
แจ้งว่าเครื่องให้บริการเป็น “กาน้ำชา” เนื้อหาที่ได้รับอาจเป็น “short and stout” รหัสสถานภาพนี้กำหนดโดย RFC 2324 ในวันเอพริลฟูลส์ ดูเพิ่มที่ Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP)
-422 Unprocessable Entity
ข้อความร้องขอถูกจัดรูปแบบไว้อย่างดีแล้ว แต่ไม่สามารถทำตามนั้นได้เนื่องจากการตีความผิดพลาด (RFC 4918) (WebDAV)
-423 Locked
ทรัพยากรที่กำลังจะเข้าถึงนั้นถูกล็อกอยู่ (RFC 4918) (WebDAV)
-424 Failed Dependency
การร้องขอล้มเหลว อันเนื่องจากความล้มเหลวของการร้องขอก่อนหน้า เช่นการใช้ PROPPATCH (RFC 4918) (WebDAV)
-425 Unordered Collection
ได้นิยามไว้ในร่างของ WebDAV Advanced Collections แต่ไม่ได้นำเสนอใน “Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Ordered Collections Protocol” (RFC 3648)
-426 Upgrade Required
เครื่องลูกข่ายควรเปลี่ยนไปใช้ TLS/1.0
-449 Retry With
การร้องขอควรจะลองใหม่อีกครั้งหลังจากมีการกระทำที่เหมาะสม เป็นส่วนขยายของไมโครซอฟท์
[NPC5]